ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการระดับกรม

ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการระดับกรม

รองรับการใช้งาน Google Chrome เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทรศัพท์ 0 2562 0536 ภายใน 3317, 3325